Nauka i muzyka » Konferencje naukowe

Ogólnopolska Konferencja Naukowa


Wartości w muzyce źródłem refleksji naukowej
i rozważań teoretyczno-praktycznych
- Ogólnopolska Konferencja Naukowa z udziałem Gości Zagranicznych –W dniach 15-16 maja 2012 roku w Instytucie Muzyki UŚ w Cieszynie odbyła się kolejna konferencja naukowa z cyklu „Wartości w muzyce”, nad którą patronat honorowy objął JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś. Tematem konferencji była interpretacja utworów na zespoły wokalne, wokalno-instrumentalne i orkiestry dęte oraz autorskie spotkanie z kompozytorem Józefem Świdrem. Refleksja naukowa i badawcza referentów objęła następujące obszary tematyczne:
   • Warsztat kompozytorski i dorobek muzyczny Józefa Świdra;
   • Granice poprawności stylistycznej w muzyce;
   • Specyfika warsztatu dyrygenckiego w kontekście różnych uwarunkowań;
   • Dyskurs wokół kształcenia akademickiego w uczelniach;
    pedagogiczno-muzycznych i artystycznych;
   • Muzyka w środowisku społecznym.
W wykładzie wprowadzającym prof. dr hab. Jolanty Szulakowskiej-Kulawik (AM Katowice) pod tytułem Józef Świder – muzyka, która czekała na postmodernizm zwrócona została uwaga na tę samą cechę w doświadczeniu twórczym i dorobku śląskiego kompozytora, znanego również dzięki dziełom scenicznym. O ich obecności w repertuarze Opery Śląskiej - ilustrując swój wywód fragmentami archiwalnych nagrań oraz zdjęciami z inscenizacji oper Magnus, Wit Stwosz oraz Bal baśni - mówił dr hab. Hubert Miśka (UŚ Katowice), natomiast dr Grażyna Darłak (AM Katowice) zajęła się inspiracjami religijnymi w twórczości J. Świdra.
Sam kompozytor chóralnego Cantus gloriosus scharakteryzował cykl piosenek dziecięcych napisanych niedawno w odpowiedzi na pochodzące z zagranicy zamówienie inspirowane obchodami „Roku Korczakowskiego”. Wykonaniu jednej z nich (Cudowny sen do tekstu Magdaleny Śnioszek) przez dr Aleksandrę Zeman (UŚ Katowice) a potem przez wszystkich uczestników sesji towarzyszył przy fortepianie.

Interpretacja, warsztat dyrygenta, uwarunkowania pracy z zespołami muzycznymi, jako osobny zespół zagadnień, wyróżnił się w wystąpieniach kolejnych autorów:
   • mgr Karol Pyka (UŚ Katowice) - Utwory muzyki rozrywkowej i filmowej w repertuarze Orkiestry Dętej Reprezentacyjnej AGH w Krakowie - podkreślił różnorodność stylistyczną utworów wykonywanych przez ten zespół;
   • dr Zenon Mojżysz (UŚ Katowice) przedstawił trudności współczesnego wykonawstwa dawnej muzyki wokalno-instrumentalnej, jej możliwe interpretacje, domniemania stylistyczne, ślepe zaułki;
   • dr Aleksandra Zeman (UŚ Katowice) zajęła się metodyką pracy dyrygenta nad interpretacją wokalnych utworów J. Świdra;
   • adi. Joanna Glenc (UŚ Katowice) zaprezentowała, powołując się na wyniki dobrze udokumentowanej analizy, chóralne utwory śląskiego kompozytora Jacka Glenca;
   • dr Jacek Glenc (AM Katowice) na przykładzie własnego utworu Autograf zwrócił uwagę na znaczenie elementów dzieła muzycznego w procesie kreowania kompozycji;
   • prof. dr hab. Alojzy Suchanek (WSP TWP Warszawa) przedstawił profesora Lubomira Màtla - znanego i cenionego w Republice Czeskiej i w wielu krajach Europy muzyka, znakomitego dyrygenta będącego wzorem osobowym dla wielu jego wychowanków.
Trzecim, niezwykle ważkim wątkiem obrad konferencji okazał się dyskurs w sprawie kształcenia akademickiego w uczelniach pedagogiczno-muzycznych i artystycznych:
   • prof. UŚ dr hab. Jadwiga Uchyła-Zroski zaprezentowała wyniki badań własnych nad motywami uczenia się muzyki przez młodzież szkolną i studentów, ukazała też zależności decydujące o kształcie kultury muzycznej współczesnego społeczeństwa;
   • prof. zw. Mgr. Art. PhD Irena Medňanská (PU Preąovo, Słowacja) podzieliła się refleksjami o stanie edukacji muzycznej w krajach Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem Krajów Grupy Wyszehradzkiej;
   • dr Ewa Kumik (AM Łódź) mówiąc o przygotowaniu absolwentów AM do pracy pedagogiczno-artystycznej wykazała znaczenie kompetencji pedagogicznych absolwentów kierunku artystycznego i uznała je za niezbędne w ich działalności zawodowej;
   • prof. UŚ dr hab. Urszula Szuścik (UŚ Katowice) w rozważaniach o ważności sztuki plastycznej w kształceniu „integralnego człowieka” w kierunku „całościowego rozumienia piękna" wskazała, że warunkiem właściwego przygotowania estetycznego do pracy z dzieckiem jest uprzedni trening w ramach warsztatów muzyczno-plastycznych - niezbędny dla wszystkich studentów kierunków pedagogicznych.
Drugiego dnia konferencji odbyły się warsztaty, ćwiczenia i pokazy realizowane przez studentów, pedagogów Instytutu Muzyki i grupy muzyczne:
   • mgr Ewa Bogdanowicz z mgr Grażyną Durlow zaprezentowały serię ćwiczeń i zadań muzyczno-ruchowych pomocnych w kształtowaniu dyspozycji psychomotorycznych dyrygentów;
   • dr Magdalena Szyndler i mgr Marcin Żupański podjęli próbę ukazania współczesnego stanu muzycznego folkloru Beskidów, zaś prezentacji swojej nadali efektowną i wzbudzającą duże zainteresowanie formę, wzbogaconą koncertowym, brawurowym i dynamicznym popisem zespołu Besquidians;
   • prof. UŚ Waldemar Sutryk ze studentkami z Dyrygenckiego Koła Naukowego przedstawił wybrane problemy tyczące warsztatu dyrygenckiego w pracy nad utworami J. Świdra. W warsztacie czynny udział wzięli Goście i dyrygenci z Katedry Dyrygowania i Dydaktyki Muzycznej IM.
Na bogatą w formie i treści artystyczną oprawę konferencji złożył się koncert z udziałem pedagogów Instytutu Muzyki oraz studenckich zespołów muzycznych, a także wernisaż prac malarskich i graficznych pod hasłem „Prace nieprzeterminowane a krótkie biografie artystyczne” w Galerii Uniwersyteckiej. Otwarcia wernisażu dokonała dyrektor Instytutu Sztuki, prof. zw. dr hab. Małgorzata Łuszczak, zaś słowo wprowadzające wygłosił prof. UŚ Tadeusz Rus, który mówił m.in. o nawiązanej jeszcze w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku współpracy Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu z Wydziałem Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego. W wernisażu prezentowano prace: prof. art. grafik Bogumiły Pręgowskiej, prof. art. mal. Jana Pręgowskiego, prof. zw. Lecha Wolskiego i prof. UŚ Tadeusza Rusa.

Koncert, którego pierwsza część odbyła się w pięknej scenerii galerii akademickiej, poprowadziła dr Małgorzata Mendel-Miśka. W jego programie znalazły się Śpiewy mszalne J. Świdra na głos i gitarę, wykonane przez dr Sabinę Olbrich–Szafraniec (sopran) i dr hab. Tomasza Spalińskiego (gitara). Następnie w holu budynku głównego, Chór Uniwersytetu Śląskiego "Harmonia" pod dyrekcją dr Izabelli Zieleckiej-Panek wykonał cztery pieśni J. Świdra: Czego chcesz od nas Panie, Wierzę, Pater noster, Marsz. Jego zwieńczeniem był występ Cieszyńskiej Orkiestry Dętej Uniwersytetu Śląskiego, grającej w auli akademickiej pod kierunkiem prof. UŚ dr hab. Stanisława Śmietany oraz studentki V roku specjalizacji dyrygenckiej Joanny Gryz.

Inicjatorką i organizatorką konferencji była prof. UŚ dr hab. Jadwiga Uchyła-Zroski przy współudziale prof. UŚ dra hab. Stanisława Śmietany i prof. UŚ dra hab. Waldemara Sutryka.

Dokumentację fotograficzną wydarzenia sporządzili:
mgr Piotr Cirbus i mgr Jerzy Pustelnik.

Piotr Cirbus
Na podstawie tekstu prof. UŚ dr hab. Jadwigi Uchyła-Zroski
i mgr Joanny Boślak-GórniokKOMUNIKATY:
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

do udziału w Konferencji Naukowej z cyklu: „Wartości w muzyce”

nt. Interpretacja muzyczna utworów na zespoły wokalne,
wokalno-instrumentalne i orkiestry dęte.
Autorskie spotkanie z kompozytorem Józefem Świdrem.


Cieszyn, 15 -16 maja 2012 roku


Patronat honorowy:
JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś


Celem konferencji jest spotkanie ze znakomitym kompozytorem Józefem Świdrem, prezentacja Jego osiągnięć artystycznych i analiza przykładowych utworów, podjęcie dyskusji nad wybranymi problemami teoretycznymi muzyki, kształcenia i wykonawstwa muzycznego. Mamy nadzieję, że konferencja ta przyczyni się do wymiany myśli, doświadczeń i wyników badań wśród przybyłych uczestników konferencji z uczelni polskich i zagranicznych.

Do udziału w konferencji w szczególności zapraszamy: teoretyków muzyki, dyrygentów zespołów (akademickich i amatorskich), pedagogów muzyki oraz kultury.

Proponujemy podjęcie dyskusji w następujących obszarach tematycznych:
   • Warsztat kompozytorski i dorobek muzyczny Józefa Świdra.
   • Granice poprawności stylistycznej w muzyce; w kręgu rozważań teoretycznych.
   • Specyfika warsztatu dyrygenckiego w kontekście różnych uwarunkowań.
   • Dyskurs wokół kształcenia akademickiego w uczelniach pedagogiczno-muzycznych i artystycznych.
   • Muzyka w środowisku społecznym ( szkoła, instytucje i ośrodki kultury).
  Językami roboczymi konferencji będą: język polski, angielski, czeski, rosyjski.

  Łączymy pozdrowienia i oczekujemy na spotkanie z Szanownym Państwem.

  Kierownik Katedry Kompozycji i Teorii Muzyki
  Prof. UŚ dr hab. Jadwiga Uchyła-Zroski

  Kierownik Katedry Dyrygowania i Dydaktyki Muzyki
  Prof. UŚ dr hab. Waldemar Sutryk

  Dyrektor Instytutu Muzyki
  prof. UŚ Michał Korzistka


  Podstawowe Informacje Organizacyjne

  • Miejsce konferencji – kampus Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, ul. Bielska 64.
  • Miejsce obrad – sala konferencyjna w Budynku Głównym oraz Instytut Muzyki.
  • Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji wraz z propozycją wystąpień (referat, komunikat, warsztat) prosimy przesłać do 16 kwietnia, na adres elektroniczny:

  Sekretarz konferencji: mgr Joanna Boślak-Górniok jbgorniok@gmail.com
  Instytut Muzyki: maria.tomczyk@us.edu.pl

  Sekretariat Instytutu Muzyki
  tel.: +48338546117

  lub korespondencyjnie:
  Instytut Muzyki
  ul Bielska 64
  43-400 Cieszyn
  z dopiskiem „ Wartości w muzyce”

  4. Przewidywany czas wystąpień:
   • referat do 20 minut
   • komunikat 15 minut
   • warsztat 45 minut
   • głos w dyskusji do 7 minut
  5. Tekst wystąpień o objętości do 15 stron znormalizowanych A4, czcionka 12 pkt. akapit 1.5, przypisy dolne, wydruk papierowy w dwóch egzemplarzach, streszczenie w języku polskim, prosimy przesłać do 10 maja na adres:
  Instytutu Muzyki, ul Bielska 64, 43-400 Cieszyn, z dopiskiem „Konferencja”.

  6. Wysokość opłaty konferencyjnej wynosi 300 zł, którą prosimy przelać do 7 maja. Przewidujemy czynny i bierny udział w konferencji.

  Zapewniamy:
   • opublikowanie materiałów konferencyjnych jako monografii,
   • uroczystą kolację,
   • trzy przerwy kawowe.
  Numer konta bankowego na przelew opłaty konferencyjnej:

  Numer konta ( przelew krajowy):
  ING Bank Śląski S.A.
  Oddział w Katowicach ul. A. Mickiewicza 3.
  74 1050 1214 1000 0007 0000 7909
  „ Wartości w muzyce”

  7. Uczestnicy konferencji pokrywają koszt zakwaterowania w hotelu „Akademicus” znajdującego się na terenie kampusu uniwersyteckiego oraz koszt śniadania i obiadów w restauracji akademickiej:
   • cena pokoju dla 2 osób - 100 zł. jedna doba,
   • cena pokoju dla 1 - osoby 50 zł. jedna doba,
   • śniadanie - 13 zł. dla jednej osoby,
   • obiad - 24 zł. dla jednej osoby.
  Pośredniczymy w zamówieniach noclegów i posiłków, zgodnie ze wskazaniem Szanownych Państwa.

  Kierownik Konferencji
  Prof. UŚ dr hab. Jadwiga Uchyła-Zroski