Nauka i muzyka » Konferencje naukowe

Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Sztuka w przestrzeniach naszego czasu


W dniach 16-17 października 2013 r. na Wydziale Artystycznym UŚ odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa na temat: „Sztuka w przestrzeniach naszego czasu”. Konferencja mała charakter interdyscyplinarny. Obecność swą w obradach potwierdzili pedagodzy z trzynastu ośrodków naukowych w Polsce oraz zza granicy: Słowacji i Ukrainy. Problemem wiodącym rozważań konferencyjnych była współczesność w działaniach sztuki, jej udziału w dokumentowaniu rzeczywistości, przekształcaniu i tworzeniu nowego jej wymiaru. Wystąpienia konferencyjne i warsztaty przybliżyły zagadnienia, w których sztuka zaznacza swoją obecność i istnienie. Podczas obrad i warsztatów sztuka rozpatrywana była z pozycji twórcy, wykonawcy, odbiorcy i krytyka. Celem konferencji była naukowa wymiana myśli i doświadczeń naukowo-artystycznych pedagogów akademickich reprezentujących uczelnie polskie i zagraniczne: artystów, teoretyków, praktyków oraz animatorów kultury. Prezentowane wystąpienia i działania warsztatowe znalazły swój wyraz w dyskusjach i rozmowach.

Obrady zainaugurował wykład prof. zw. Jana Pamuły (ASP Kraków) na temat problemów sztuki cyfrowej. Kolejne wystąpienia podejmowały tematykę sztuk plastycznych. Dr Aleksandra Giełdoń (UŚ Katowice) mówiła o nowatorskich koncepcjach kształcenia artystycznego wobec tradycji. Inność sztuki artysty Michaela Willmana była tematem referatu dr Ireneusza Botora (UŚ Katowice), a prof. Aleksander Szarek (UŚ Katowice) przedstawił temat „Gry w sztukę”. Kolejny referent dr hab. prof. UŚ Tadeusz Rus (UŚ Katowice) mówił o przejawach barbaryzacji w sztuce. Panel referatów o sztukach plastycznych kończyło wystąpienie mgr Natalii Pawlus nt. roli bieli w kompozycjach graficznych.

Panel wykładów muzycznych rozpoczęła prof. dr hab. Jolanta Szulakowska-Kulawik (AM Katowice). Poruszyła temat roli sztuki, jako jednego z elementów kształtujących europejską tożsamość. Prof. Mgr. art. Irena Medňanská PhD. (Uniwersytet Preszowski) przedstawiła w swoim referacie system kształcenia akademickiego w zakresie sztuki muzycznej na kierunkach pedagogiczno-artystycznych na Słowacji. Dr Joanna Schiller-Rydzewska (UMW Olsztyn) mówiła o modelu struktury życia twórcy Mieczysława Tomaszewskiego w perspektywie życia i twórczości Augustyna Blocha, z kolei Dr. hab. Mgr. art. Karol Mednaňský, PhD. (Uniwersytet Preszowski) na przykładzie kantaty J.S. Bacha „Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit” (Actus tragicus) przedstawił różne aspekty numerologiczne w muzyce baroku, a dr Ewa Nidecka (UR Rzeszów) zajęła się warsztatem kompozytorskim Wojciecha Kilara w kontekście źródeł inspiracji.
W dalszej kolejności poruszono problematykę kształcenia akademickiego. Sukcesy i niepowodzenia dydaktyczne studentów zaprezentowała, na przykładzie badań własnych, dr Ewa Kumik (AM Łódź). Dr Rafał Ciesielski (UZ Zielona Góra) przedstawił swe rozważania na temat roli krytyki muzycznej we współczesnej kulturze, a prof. dr hab. Alojzy Suchanek (WSP TWP Warszawa) nakreślił przestrzeń działalności Polskiego Towarzystwa Artystycznego „ARS MUSICA” w Republice Czeskiej.
Pierwszy dzień obrad zamykała prezentacja filmu pt. „Muzyka i cisza” mówiącym o życiu i twórczości kompozytora z ziemi cieszyńskiej Jana Sztwiertni. Ten poruszający dokument biograficzny w reżyserii dr Dagmary Drzazgi (UŚ Katowice, wydział RTV) został zrealizowany z udziałem pracowników i studentów Instytutu Muzyki Uniwersytetu Śląskiego. Przed prezentacją filmu słowo wstępne wygłosił kierownik projektu, dr hab. Hubert Miśka (UŚ Katowice).

Wystąpieniom naukowym towarzyszyły prowadzone równolegle warsztaty: Kaligrafia chińska (Mgr. art. Petr Kocák, PhD. z Uniwersytetu Preszowskiego), Ludyczne i terapeutyczne działanie technik muzyczno-teatralnych (mgr Waleria Skiba z krakowskiej Akademii Muzycznej) oraz Podróże dźwiękowe w profolaktyce i terapii (dr Lidia Kataryńczuk z Uniwersytetu Zieleniogórskiego).
Następnie goście zwiedzili wystawę prac pracowników Instytutu Sztuki UŚ z okazji jubileuszu 40-lecia działalności Instytutu.

Dopełnieniem pierwszego dnia obrad stał się wieczorny koncert kameralny z muzyką skrzypcową i fortepianową prowadzony przez mgr Grażynę Durlow. Szczególną uwagę słuchaczy przykuły brawurowa interpretacja Partity Witolda Lutosławskiego w wykonaniu młodej skrzypaczki Weroniki Dziadek, której na fortepianie akompaniowała Aleksandra Hałat (UŚ Katowice). Pięć utworów Fryderyka Chopina zaprezentowała studentka II roku Instytutu Muzyki - Anna Lipiak.

Drugi dzień obrad rozpoczął wykład dr hab. prof. UŚ Jadwigi Uchyły-Zroski na temat: Wartości w muzyce oczywistość czy działania poszukujące. W dalszej kolejności na temat roli i znaczenia amatorskiego ruchu śpiewaczego w Okręgu Rybnickim, wypowiedziała się dr Joanna Glenc (UŚ Katowice). Natomiast dr Jolanta Gwioździk (IBiIN UŚ Katowice) zajęła się sztuką książki w relacjach słowa, obrazu i formy. Propozycje kształcenia w zakresie edukacji plastycznej na różnych etapach nauczania zreferowała dr hab. prof. UŚ. Urszula Szuścik. Rozważania na temat udziału edukacji muzycznej w społecznej przestrzeni kulturowej i intelektualnej przedstawił A. Michalski z AM w Gdańsku.

Również w drugim dniu obrad zagościła muzyka żywa. Prezentacja słowna i muzyczna dr Agnieszki Kopińskiej (UŚ Katowice) na temat muzyki Witolda Lutosławskiego we współczesnej edukacji muzycznej i praktyce wykonawczej została zilustrowana wykonaniem cyklu pieśni dziecięcych kompozytora przez sopranistkę dr Sabinę Olbrich-Szafraniec (UŚ Katowice) z akompaniamentem dr Agnieszki Kopińskiej. Wykonanie było swego rodzaju prapremierą, gdyż utwory te, do tej pory nie były wykonywane publicznie.
Drugi dzień obrad zakończyły referaty: dr Magdaleny Szyndler (UŚ Katowice) na temat folkloru i folku w kulturze muzycznej Beskidu Śląskiego oraz mgr Danuty Zoń-Ciuk (UŚ Katowice) o związkach twórczości Ryszarda Gabrysia z muzyką Ziemi Cieszyńskiej. Oba referaty zostały zilustrowane wizualnie nagraniami wideo.

Podczas dyskusji uczestnicy zgodnie podkreślali ogromne znaczenie i wartość muzyki i sztuki dla współczesnego człowieka. Sztuka w wielu postaciach i formach wypowiedzi artystycznej spełnia znaczące funkcje, silnie zaznacza swoją obecność w przestrzeniach naszego czasu. Zauważono też, że w obliczu wielu zjawisk społecznych, które wydają się mieć negatywny wpływ na dziedziny sztuki, należy zintensyfikować starania, by nie dopuścić do jej marginalizacji we współczesnym świecie. Podkreślano też konieczność kontynuacji podjętej przez Wydział Artystyczny problematyki badawczej. Temat konferencji uznany został za innowacyjny i mało dotąd rozpoznany badawczo i naukowo. Wystąpienia i konferencyjne referaty były wynikiem różnych podejść metodologicznych. Wykazały przydatność poruszanej problematyki dla teorii oraz praktyki artystycznej. Czynny udział studentów w przebiegu konferencji był dowodem ich zainteresowania i ciekawości poznawczej.
Konferencja miała charakter wydziałowy, zorganizowana była przy współudziale władz dziekańskich, zaproszonych Gości oraz pedagogów Instytutu Muzyki i Instytutu Sztuki Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego.
Kierownikiem projektu konferencji była dr hab. prof. UŚ Jadwiga Uchyła-Zroski.

Dr Zenon Mojżysz
Instytut Muzyki
Wydział ArtystycznyUniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Artystyczny w Cieszynie


zaprasza do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej

nt. Sztuka w przestrzeniach naszego czasu

Cieszyn, 16-17 października 2013 r.Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, skupi badaczy nad współczesną rolą sztuki, a w tym: udziału sztuki w dokumentowaniu rzeczywistości, przekształcaniu i tworzeniu nowego jej wymiaru. Konferencja przybliży zagadnienia w których sztuka ma swój udział i miejsce w życiu współczesnego człowieka. Sztuka rozpatrywana będzie z pozycji twórcy wykonawcy, odbiorcy i krytyka. Do merytorycznych i teoretyczno-praktycznych rozważań o sztuce zaprasza się artystów muzyków, muzykologów, artystów sztuk plastycznych, grafików, artystów pracowni multimedialnych, działaczy i animatorów kultury, pedagogów. Celem konferencji jest naukowa wymiana myśli i doświadczeń artystycznych pedagogów akademickich reprezentujących uczelnie polskie i zagraniczne, teoretyków sztuki oraz propagatorów kultury. Dokonanie analizy różnych podejść metodologicznych w zakresie roli sztuki we współczesności.

Proponujemy podjęcie dyskusji w następujących obszarach tematycznych:
   • Tożsamość a doświadczenie. Ja - Inny.
   • Problem twórczy - źródła, inspiracje, uwarunkowania.
   • Wybór jako działanie twórcze w sztukach muzycznych i plastycznych.
   • Nowe uwarunkowania warsztatowe technologiczne w tworzeniu języka grafiki.
   • Litografia wobec wyzwań współczesności.
   • Współczesne tendencje w twórczości kompozytorskiej, edytorstwie muzycznym, krytyce muzycznej.
   • Perspektywy metodologiczne i analityczne w obrębie muzykologii i teorii muzyki.
   • Teoretyczne i praktyczne problemy wykonawcze muzyki.
   • Nauczanie projektowania gier komputerowych w wymiarze teoretycznym i praktycznym.
   • Gry i zabawy w edukacji (artystycznej).
   • Gry wideo w kulturze.
   • Kształcenie akademickie na kierunkach artystycznych, pedagogiczno-artystycznych.
Językami roboczymi konferencji będą:
język polski, angielski, czeski, słowacki, rosyjski.

Łączymy serdeczne pozdrowienia.

Prodziekan Wydziału Artystycznego ds. Rozwoju i Promocji
prof. UŚ dr hab. Jadwiga Uchyła-Zroski

Dziekan Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego
prof. zw. Małgorzata ŁuszczakKomunikat I

Podstawowe informacje organizacyjne
   • Miejsce konferencji:
    kampus Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, ul. Bielska 64.
   • Miejsce obrad:
    sala konferencyjna w budynku głównym.
Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji wraz z propozycją wystąpień
(referat, komunikat, warsztat) prosimy przesłać do 20 czerwca
na adres elektroniczny:
Sekretarze konferencji:
dr Joanna Glenc
joanna.glenc@op.pl
dr Aleksandra Zeman
aleksandra.zeman@us.edu.pl
dr Magdalena Szyndler
magdalena.szyndler@vp.pl


Kierownicy konferencji:
prof. UŚ dr hab. Jadwiga Uchyła-Zroski
j.uchylazroski@op.pl
tel.: +48 501581034
prof. UŚ Tadeusz Rus
tadrus2@interia.pl

lub korespondencyjnie, na adres:
Sekretariat Wydziału Artystycznego
43-400 CIESZYN
ul. Bielska 64
z dopiskiem „Konferencja”
   • Przewidywany czas wystąpień:
    referat - do 20 minut, komunikat - do 15 minut, warsztat - do 45 minut,
    głos w dyskusji - do 7 minut.
Tekst wystąpień o objętości do 16 stron znormalizowanych - A4, czcionka 12 pkt, akapit (interlinia) 1,5 pkt, przypisy dolne, wydruk papierowy w dwóch egzemplarzach, streszczenie w języku polskim (do ¼ strony) prosimy przesłać do 30 września na adres:
Sekretariat Wydziału Artystycznego UŚ
43-400 CIESZYN
ul Bielska 64
z dopiskiem „Konferencja”
   • Wysokość opłaty konferencyjnej wynosi 300 PLN.
    W ramach opłaty zapewniamy opublikowanie materiałów konferencyjnych jako monografii, uroczystą kolację, trzy "przerwy kawowe".
   • Numer konta bankowego na uiszczenie opłaty konferencyjnej zostanie podany Państwu po przesłaniu formularza akceptującego udział w naszej konferencji (zgłoszenie udziału).
   • Uczestnicy konferencji pokrywają koszt zakwaterowania w hotelu „Akademicus” znajdującego się w obrębie kampusu uniwersyteckiego.
    Cena pokoju dla 2 osób: 92 PLN - jedna doba,
    cena pokoju dla 1 osoby: 56 PLN - jedna doba.
   • Organizatorzy przyjmują rezerwację miejsc noclegowych wg podanych dat:
    15/16 października, 16/17 października.
   • Posiłki w restauracji uczelnianej zainteresowani uczestnicy konferencji pokrywają we własnym zakresie.
    Śniadanie: 13 PLN dla jednej osoby, obiad: 24 PLN dla jednej osoby (ceny obecne).