prof. U¶ Helena Danel-Bobrzyk

prof. Helena Danel-Bobrzyk

Helena Danel-Bobrzyk (1939-2012) - dyrygentka, pedagog, profesor w Instytucie Muzyki w Cieszynie na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu ¦l±skiego w Katowicach.

W roku 1966 uzyskała dyplom magistra sztuki na Wydziale Wychowania Muzycznego Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej (obecnie Akademii Muzycznej) w Katowicach. Przewód kwalifikacyjny II stopnia w trybie artystycznym na stanowisko docenta sfinalizowała w PWSM (Akademii Muzycznej) w Poznaniu na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki w 1977 roku, w zakresie prowadzenia zespołów wokalnych, instrumentalnych i wokalno-instrumentalnych.

Z uczelni± cieszyńsk± zwi±zana była od pocz±tku istnienia Filii, tj. od 1971 roku. W okresie 42-letniej pracy na Uniwersytecie ¦l±skim pełniła szereg funkcji: dziekana Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego (1978-81, 1984-90, 1999-02), prodziekana ds. Naukowo-Artystycznych (1996-99), dyrektora Instytutu Wychowania Muzycznego i Plastycznego (1980-81), kierownika Katedry Wychowania Muzycznego (1981-82), kierownika Zakładu Pedagogiki Przedszkolnej (1987-92), kierownika Międzyinstytutowego Zakładu Metodyki Wychowania Muzycznego (1992-99), kierownika Zakładu Metodyki Wychowania Muzycznego (1999-02), kierownika Zakładu Metodyki Edukacji Muzycznej w Instytucie Muzyki na Wydziale Artystycznym (2002-04).

Helena Danel-Bobrzyk ł±czyła zainteresowania naukowe z działalno¶ci± artystyczn± i dydaktyczn±. Podejmowana przez ni± problematyka badawcza mie¶ci się w zakresie pedagogiki muzycznej, a w szczególno¶ci dydaktyki i metodyki wychowania muzycznego oraz integracji w obrębie wychowania estetycznego (muzyka, plastyka, ruch, folklor). Jest autork± ponad 40 publikacji zamieszczonych m.in. w Pracach Naukowych wydawanych w o¶rodkach akademickich krajowych i zagranicznych - Austria, Czechy, Węgry. Brała aktywny udział w kilkudziesięciu konferencjach, sesjach, sympozjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym, organizowanych przez ¶rodowiska akademickie w kraju i zagranic±. W latach 1985-1991 była redaktorem serii „Publikacje Filii U¦ w Cieszynie” (ok. 30 zeszytów, a w tym: seria wydawnicza, prace monograficzne, habilitacyjne, doktorskie, zbiorowe oraz 5 skryptów). Była redaktorem i współredaktorem prac zbiorowych. Od roku 2000 była członkiem Rady Redakcyjnej „Wychowanie Muzyczne w Szkole” UMCS Lublin.

Redaktor:

Współredaktor:

Działalno¶ć artystyczna Heleny Danel-Bobrzyk zwi±zana była z dyrygowaniem i prowadzeniem zespołów muzycznych. Jednym z pierwszych zespołów kameralnych był Kwintet Akordeonistów Społecznego Ogniska Muzycznego w Skoczowie (kierownictwo muzyczne w latach 1966-1975). Zespół został laureatem Ogólnopolskiego Festiwalu Społecznych Ognisk Artystycznych w Łodzi (1970) oraz w Złotoryji (1973). Jednak głównym nurtem jej działalno¶ci artystycznej było kierowanie chórami, najpierw dziecięcymi (szkolnictwa ogólnokształc±cego - Szkoły Podstawowej nr 3 w Skoczowie 1961-1966), następnie akademickimi.


Kwintet Akordeonistów Społecznego Ogniska Muzycznego w Skoczowie

W latach 1974-1978 była dyrygentem Akademickiego Chóru Harmonia. Jednym z ważniejszych osi±gnięć zespołu w tym okresie było zdobycie nagrody dla najlepszego chóru mieszanego w Turnieju Chórów „Legnica Cantat 10” w 1977 roku. Chór Harmonia został również uhonorowany Dyplomem i Nagrod± ZG SZSP.
22.04.1977 roku nagrała, z chórem Harmonia, audycję dla Polskiego Radia w Katowicach - Polska muzyka kompozytorów dawnych i współczesnych.


Ogólnopolski Turniej Chórów „Legnica Cantat 10” (1977) Dyplom i Nagroda ZG SZSP dla Akademickiego Chóru „Harmonia”

Fragment recenzji Jerzego Kołaczkowskiego:

„... Nagrodę dla najlepszego chóru mieszanego turnieju otrzymał Chór Akademicki „Harmonia” z Cieszyna pod dyrekcj± Heleny Danel. Na szczególne podkre¶lenie zasługuje miękkie, harmonijne brzmienie chóru w pie¶niach „Znaszli ten kraj” Moniuszki i w „Kołysance ludowej” Różyckiego, wypunktowanie twardych akcentów w utworze „¦l±sk ¶piewa” ¦widra oraz precyzja wykonania „Nokturnu” Gabrysia”. (Jerzy Kołaczkowski: „Legnica Cantat” po raz dziesi±ty, w: „Życie Muzyczne” miesięcznik 7-8/1977, s. 18,19).


Chór kierunku Nauczania Pocz±tkowego i Wychowania Przedszkolnego w Instytucie Pedagogiki Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego Chór żeński kierunku Wychowanie muzyczne „Kontrapunkt” (1969)

Od roku 1978, Helena Danel-Bobrzyk prowadziła chór żeński Kontrapunkt na kierunku Wychowanie Muzyczne (1978-1981). W latach 1987-2001 kierowała chórem żeńskim kierunków: Nauczania Pocz±tkowego i Wychowania Przedszkolnego w Instytucie Pedagogiki Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego. Do ważniejszych wydarzeń w pracy z tym zespołem zaliczyć należy przygotowanie widowiska słowno-muzycznego Drogi do Polski zrealizowanego z okazji 70-lecia odzyskania niepodległo¶ci, w wykonaniu poł±czonych chórów lat 1-3 Nauczania Pocz±tkowego i Wychowania Przedszkolnego (200 osób) z orkiestr± (9.11.1988). Sukcesem było też zaproszenie do udziału w Koncercie Inauguracyjnym III Festiwalu Chórów Wyższych Uczelni Pedagogicznych w Sárospatak na Węgrzech (31.03-2.04.1989). Kontrapunkt dał także szereg koncertów z okazji ¦więta Narodowego Węgier. Chór ten aktywnie uczestniczył w życiu naukowo-artystycznym Uniwersytetu (sesje naukowo-artystyczne, konferencje, koncerty kolędowe, wiosenne w ramach dorocznych Cieszynaliów) oraz poza uczelni± (m.in. koncerty dla dzieci w przedszkolach i szkołach, Domu Dziecka w Kończycach Wielkich, Domu Opieki Społecznej w Cieszynie).

Za działalno¶ć naukowo-artystyczn±, dydaktyczn± i organizacyjn± była kilkakrotnie wyróżniona nagrod± JM rektora U¦ (II i I stopnia), nagrod± Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki - II stopnia (1978), Złotym Krzyżem Zasługi (1979), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1989), Odznak± Zasłużony Działacz Kultury (1979), Złot± Odznak± Zasłużony dla Uniwersytetu ¦l±skiego (1989), Złot± Odznak± Zasłużonemu w Rozwoju Województwa Katowickiego (1974) i Bielsko-Bialskiego (1998), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1988), Aktem Uznania za długoletni± współpracę na polu kultury, o¶wiaty i nauki z Polskim Zwi±zkiem Kulturalno-O¶wiatowym w Czechosłowacji (1990), Złot± Odznak± Honorow± za zasługi w pracy społecznej Zwi±zku Chórów i Orkiestr Oddział w Bielsku-Białej (2008).


Prof. Helena Danel-Bobrzyk i studentki Instytutu Muzyki Prof. Helena Danel-Bobrzyk, dr Izabella Zielecka-Panek i studentki Instytutu Muzyki

Z zagadnień dydaktyki wychowania muzycznego, Prace Naukowe U¦, nr 373, Katowice 1980 Metodologiczne podstawy wychowania muzycznego, Prace Naukowe U¦, nr 452, Katowice 1982 Problemy wychowania muzycznego, Prace Naukowe U¦, nr 841, Katowice 1987 Z problematyki kształcenia w zakresie wychowania muzycznego, Prace Naukowe U¦, nr 891, Katowice 1988 Z badań nad procesem kształcenia w zakresie wychowania muzycznego, Prace Naukowe U¦, nr 1002, Katowice 1989 H. Danel-Bobrzyk, K. Olbrycht, Wychowawca estetyczny. Koncepcje i kształcenie na poziomie wyższym. Skrypt dla studentów kierunków pedagogicznych, Skrypty Uniwersytetu ¦l±skiego, nr 444, Katowice 1990.
Zagadnienia pedagogiki muzycznej, Prace Naukowe U¦, nr 1343, Katowice 1993 H. Danel-Bobrzyk, A. Winiarska, Rozwój dziecka i jego stymulacja w instytucjach wychowania przedszkolnego. Wybrane zagadnienia z teorii i metodyki wychowania przedszkolnego, Prace Naukowe U¦, nr 1501, Katowice 1995. Jak słuchać muzyki w klasach 1-3. Propozycje metodyczne dla studentów i nauczycieli, Skrypty Uniwersytetu ¦l±skiego, nr 521, Katowice 1996 Z teorii i praktyki wychowania muzycznego, Prace Naukowe U¦, nr 1631, Katowice 1997 Muzyka w edukacji i wychowaniu, Prace Naukowe U¦, nr 1812, Katowice 1999 Folklor i folkloryzm w edukacji i wychowaniu, Prace Naukowe U¦, nr 2155, Katowice 2003

Bibliografia

Kontakt


E-mail: Instytut Muzyki w Cieszynie, Wydział Artystyczny Uniwersytetu ¦l±skiego w Katowicach

Telefon: +48 338546117 (Sekretariat Instytutu Muzyki w Cieszynie)

WWW: Instytut Muzyki w Cieszynie, Wydział Artystyczny U¦

© PC