prof. zw. dr hab. Krystyna Turek

prof. zw. dr hab. Krystyna Turek

Krystyna Turek - profesor zwyczajny w Zakładzie Kompozycji i Teorii Muzyki na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.

Studia w zakresie teorii muzyki ukończyła w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej (obecnie Akademii Muzycznej) w Katowicach (1969). Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskała na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego (1982). Habilitowała się na Wydziale Filologiczno-Historycznym Uniwersytetu Opolskiego (1996). Profesurę uzyskała w 2004 r. Z uczelnią cieszyńską związana jest od 1973 roku.

Zainteresowania badawcze skupia wokół kultury muzycznej Górnego Śląska, tradycji ludowej i dziedzictwa kulturowego regionu, zagadnień folkloru, zwłaszcza śląskiej pieśni ludowej oraz dziejów folklorystyki polskiej. Od wielu lat prowadzi badania nad pieśniami pogrzebowymi, obrzędami i zwyczajami czasu śmierci. Z zakresu antropotanatologii ogłosiła kilkanaście studiów w tomach ogłaszanych przez Wrocławskie Towarzystwo Naukowe (Problemy współczesnej tanatologii).

Krystyna Turek jest autorką ponad 150 publikacji, m.in. prac zwartych:

Krystyna Turek aktywnie uczestniczy w życiu naukowym uczelni. Brała udział w kilkudziesięciu sesjach naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, organizowanych przez czołowe ośrodki akademickie w kraju i za granicą.


Konferencja Naukowa w Instytucie Muzyki na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego Sylwetki zbieraczy i badaczy muzycznego folkloru Śląska Z zagadnień folkloru muzycznego na Śląsku Cieszyńskim Pieśni ludowe na Górnym Śląsku w XIX i w początkach XX wieku prof. dr hab. Krystyna Turek
Górnośląskie pieśni ludowe Cztery pory roku w przysłowiach Muzyka religijna - między epokami i kulturami. Tom I prof. dr hab. Krystyna Turek Pieśń religijna na Śląsku
Polska muzyka religijna - między epokami i kulturami Prof. Krystyna Turek Spis kompozycji oraz bibliografia prac naukowych i publicystycznych Śląskie pieśni ludowe ze zbiorów rękopiśmiennych Stanisława Wallisa w opracowaniu Krystyny Turek Ludowe zwyczaje, obrzędy i pieśni pogrzebowe na Górnym Śląsku
Konferencja naukowa z cyklu Wartości w muzyce w Instytucie Muzyki na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego Kolędy górnośląskie Dziedzictwo kulturowe Śląska <Folklor dziecięcy> Muzyka religijna - między epokami i kulturami. Tom III Adolf Dygacz

BibliografiaKontakt

E-mail: Instytut Muzyki Uniwersytetu Śląskiego

E-mail: krystyna.turek@us.edu.pl

Telefon: +48 338546117 (Sekretariat Instytutu Muzyki Uniwersytetu Śląskiego)

WWW: Instytutu Muzyki Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego

© PC