prof. U¦ Maria Warchoł-Sobiesiak

prof. U¦ Maria Warchoł-Sobiesiak

Maria Warchoł-Sobiesiak - pianistka, pedagog, profesor w Zakładzie Instrumentalistyki Wydziału Artystycznego Uniwersytetu ¦l±skiego w Katowicach. Ukończyła PSM I i II stopnia w Rybniku w klasie fortepianu prof. Karola Szafranka. Studia pianistyczne odbyła na Wydziale Instrumentalnym PWSM w Katowicach w klasie fortepianu prof. Marii Smyczyńskiej. Umiejętno¶ci pianistyczne doskonaliła na Międzynarodowych Kursach Pianistycznych w Weimarze i Pradze pod kierunkiem pedagogów: Istvana Antala, Frantiska Raucha i Ivana Klanskiego. Od 1974 roku zatrudniona na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym Filii Uniwersytetu ¦l±skiego, obecnie Wydziale Artystycznym U¦. W Akademii Muzycznej w Katowicach odbyły się jej dwa przewody artystyczne - na stanowisko adiunkta (1982) i adiunkta II stopnia (1998).

Jako pianistka i kameralistka znana z występów głównie na terenie Polski - (Szczecinek, Kielce, Katowice, Rybnik, Cieszyn, Pszczyna, Gorlice i inne miasta Polski południowej), jak też na terenie Czech (Hradec Králové, Karlove Vary, Olomouc, Triniec). Zajmuje się również publicystyk± (około 200 artykułów, w tym w tygodniku Nowiny i miesięczniku ¦l±sk), redakcj± folderów okoliczno¶ciowych na potrzeby instytucji kulturalnych. Brała udział w konferencjach naukowych lokalnych i o charakterze międzynarodowym, (Cieszyn, Gdańsk, Katowice), wygłaszaj±c referaty o tematyce zwi±zanej z dydaktyk± fortepianow± - niektóre z nich opublikowane zostały jako materiały pokonferencyjne w pracach zbiorowych Uniwersytetu ¦l±skiego i Akademii Muzycznej w Gdańsku. Była członkiem jury konkursów i przesłuchań pianistycznych krajowych i zagranicznych: w Kartuzach, Skarżysku-Kamiennej, Łodzi, Rybniku i w Koszycach na Słowacji. Prowadziła zajęcia na Letnich Ogólnopolskich Warsztatach Pianistycznych (Olsztyn, Augustów, Gorlice, Szczecinek).

Jako pianistka-pedagog współpracuje z Państwow± Szkoł± Muzyczn± I i II stopnia im. K. i A. Szafranków w Rybniku, gdzie jest kierownikiem sekcji fortepianu. Jej uczniowie bior± udział w konkursach krajowych i międzynarodowych, zdobywaj±c nagrody i wyróżnienia. Jako ekspert z ramienia Ministra Edukacji Narodowej bierze udział w Komisjach Kwalifikacyjnych dla nauczycieli występuj±cych o awans zawodowy.

Otrzymała wiele nagród i odznaczeń m.in.: Złoty Krzyż Zasługi (1992); Złota Odznaka "Zasłużony dla Rybnika" (1984); Złota Odznaka "Zasłużony dla Uniwersytetu ¦l±skiego" (2002); Nagroda Kuratora O¶wiaty i Wychowania, za wybitne osi±gnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej (1986); Nagrody indywidualne Rektora Uniwersytetu ¦l±skiego: za całokształt działalno¶ci (1983) oraz za działalno¶ć naukowo-badawcz± (1999); Nagrody indywidualne Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej za szczególny wkład w rozwój edukacji artystycznej w Polsce (II stopnia - 2000, I stopnia - 1996 i 2003); Nagroda Prezydenta Miasta Rybnika za osi±gnięcia artystyczne (2005).


Recital w Muzeum w Rybniku Maria Warchoł-Sobiesiak Koncert w Muzeum I.J. Paderewskiego w K±¶nej Dolnej Wykład otwarty w Instytucie Muzyki U¦ pt.: I.J. Paderewski - postać nie w pełni doceniana
Recital w sali kameralnej na Wydziale Artystycznym U¦ Trio fortepianowe: Maria Warchoł-Sobiesiak, Eugeniusz Stawarski, Leon Mielim±ka, Teatr Ziemi Rybnickiej Recital w sali kameralnej Instytutu Muzyki na Wydziale Artystycznym U¦ Afisz Wykład otwarty w Instytucie Muzyki U¦ pt.: I.J. Paderewski - postać nie w pełni doceniana

BibliografiaKontakt


E-mail: Instytut Muzyki Uniwersytetu ¦l±skiego

E-mail: mwarchol-sobiesiak@wp.pl

Telefon: +48 338546117 (Sekretariat Instytutu Muzyki U¦)

WWW: Instytut Muzyki Wydziału Artystycznego Uniwersytetu ¦l±skiego

© PC